porno porno porno izle sex izle

autorzy

Stanisław Bereś
historyk literatury, krytyk, eseista, poeta, tłumacz; piastuje stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; redaktor Telewizyjnych Wiadomości Literackich (TVP 2, TVP Polonia), juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”, autor ponad dwudziestu książek, wśród nich: Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI. T.1 (2002), Tako rzecze… Lem (2002), Historia i fantastyka. Rozmowy z Andrzejem Sapkowskim (2005), Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, świadectwa, relacje (2008) – wspólnie z Katarzyną Baterowicz-Wołowiec.
Marta Bernaś
doktorantka w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad zakładami karnymi i losami zarówno ich pensjonariuszy, jak i pracowników.
Dariusz Czaja
dr hab., antropolog kulturowy, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury Instytutu Etnologii i AntropologiiKulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek redakcji kwartalnika „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”; eseista, recenzent muzyczny.
Małgorzata Czapiga
absolwentka polonistyki UJ, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, specjalność: antropologia kulturowa; interesuje się literaturą współczesną, antropologią i teatrem (szczególnie awangardowym), publikuje m.in. na łamach „Kultury współczesnej”, „Kontekstów”, „Literatury Ludowej” i „Tematów z Szewskiej”.
Bartosz Czartoryski
filolog, literaturoznawca i dziennikarz. Jego publikacje ukazują się od wielu lat w portalu internetowym Gildia.pl, gdzie zajmuje się także pracą edytorską. Zastępca redaktora naczelnego oraz szef sekcji filmowej magazynu „Lśnienie”, zajmującego się literackim i filmowym horrorem. Publikuje regularnie w miesięczniku „Kino”. Stały współpracownik Stowarzyszenia Klubu Miłośników Filmu oraz redaktor magazynu „Grabarz Polski”.
Karina Cicha
absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu, obecnie doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonatka kina południowoamerykańskiego i kuchni francuskiej.
Dorota Czepik
absolwentka dziennikarstwa na Wydziale FilologicznymUniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Dziennikarstwai Komunikacji Społecznej UWr przygotowuje doktorat na temat wizerunku Polski oraz polskich emigrantów w prasie brytyjskiej po 2004 r. Specjalista ds. PR w Centrum Doradczo-Szkoleniowym MALON GROUP. Jej zainteresowania badawcze obejmują: PR w środowisku międzynarodowym, wizerunek Polski i Polaków w prasie brytyjskiej, PR, komunikację medialną.
Sylwia Dec
absolwentka stosunków międzynarodowych UWr, doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się stosunki polsko-niemieckie, głównie polityczny oraz kulturowy ich wymiar, oraz zagadnienia związane z koncepcją pamięci kulturowej. Pasjonuje się podróżami i górami.
Dariusz Doliński
profesor psychologii, pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Prof. Doliński specjalizuje się w psychologii zachowań społecznych, w psychologii emocji i motywacji oraz w zagadnieniach genezy stereotypów.
Grzegorz Fedorowski
dziennikarz, twórca i współtwórca wielu filmów dokumentalnych, w tym nagradzanego „Do zobaczenia” (m.in. Grand Prix na Festiwalu Filmów Optymistycznych „Happy End” we Wrocławiu w roku 2004). Od roku 1994 pracownik szczecińskiego oddziału TVP.
Urszula Glensk
zajmuje się literaturą i krytyką. Autorka książek Proza wyzwolonej generacji 1989-1999 (2003) oraz Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze (2006). Artykuły krytycznoliterackie publikuje w „Nowych Książkach”. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Marek Graszewicz
dr, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładał na kilku zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Bochum, Lipsku i Berlinie. Jest członkiem Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Interesuje się teorią kultury, mediów, a także teoriami systemów.
Piotr Grącikowski
absolwent wrocławskiej polonistyki, poeta, rysownik, dramatopisarz, niegdyś wydawca satyrycznego pisma „Seplencja”, obecnie związany z Zakładem Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej UWr, gdzie pod kierunkiem prof. Andrzeja Wodzińskiego przygotowuje rozprawę doktorską o wybitnej przedwojennej etnografce Reginie Lilientalowej.

Jacek Grębowiec
absolwent wrocławskiej polonistyki, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii: Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery (do 1945 r.) Literaturoznawca i teoretyk kultury, ostatnio zainteresowany pragmalingwistyką, przede wszystkim jednak regionalista i zapalony wędrowiec.
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz
absolwentka wrocławskiej polonistyki, przygotowuje doktorat o Andrzeju Bobkowskim. Wykładała w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą emigracyjną. Fascynuje ją szeroko pojmowana podróż i jej literackie świadectwa.

Bartosz Jastrzębski
wykłada filozofię i etykę w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Wydał książkę Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake’a (2006). Interesuje się niespokojnym pograniczem filozofii i literatury. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje. Ukazały się dwa tomy jego esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007) oraz Próżniowy świat (2008). Wraz z Jędrzejem Morawieckim wydał ostatnio zbiór esejów i reportaży o Rosji pt. Krasnojarsk zero (2012).
Jerzy Jastrzębski
profesor zwyczajny, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego podstawowe prace (rozprawy naukowe i eseje) dotyczą najnowszej historii kultury i polityki kulturalnej, kultury masowej i ludowej, dziennikarstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Jest członkiem redakcji czasopism „Literatura Ludowa”, „Kultura i Komunikacja (2K)”, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”.
Justyna Kalicińska
absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, obecnie doktorantka, zainteresowana studiami postkolonialnymi, stereotypami w szkolnej dydaktyce historii, komunikacją międzykulturową.
Katarzyna Konarska
absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoich badaniach naukowych skupia się wokół kategorii systemów medialnych, relacji i związków pomiędzy mediami a polityką. Prowadzi zajęcia z zakresu współczesnych systemów medialnych na świecie, teorii komunikowania społecznego, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, a także teorii i praktyki public relations.
Barbara Kowalski
absolwentka poznańskiej germanistyki i studiów Niemiecki jako język obcy (DAF) na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji; pracownik mogunckiego Instytutu Slawistyki. Z zainteresowaniem przygląda się życiu emigrantóww Niemczech, badawczo śledzi odbiór niemieckiej literatury w Polsce i polskiej w Niemczech.
Piotr Kowalski (1952-2011)
profesor, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego; kulturoznawca, antropolog, historyk kultury. Zainteresowania badawcze: wiek XVII i XVIII, kultura współczesna, historia komunikacji. Autor m.in.: „Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji” (2004); „Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie” (2007); „O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych. Szkice z historii kultury” (2007); „Opowieść o chlebie, czyli nasz powszedni” (2007); „Matura, Sienkiewicz i wychowanie patriotyczne” (2007); „Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania” (2010); „Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca. Studia z antropologii historycznej” (2010).
Katarzyna Krajewska
zajmuje się historią literatury. Pisze dysertację w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Beresia. Innymi przedmiotami jej zainteresowań badawczych są teoria literatury oraz analiza dyskursu literaturoznawczego.
Andrzej Krzeczunowicz
urodzony we Lwowie w 1930 roku, magister historii, absolwent Uniwersytetu St. Andrews (Szkocja), a także podyplomowych studiów politycznych na Uniwersyteciew Strasburgu. W latach 1954-1988 dziennikarz: w Radiu Wolna Europa kolejno redaktor, kierownik dziennika radiowego, członek dyrekcji; współpracownik amerykańskiego tygodnika „Time”. W latach 1989-1992 Dyrektor Biblioteki Polskiej i Muzeum im. Adama Mickiewicza w Paryżu. 1992-1997 Ambasador RP przy Królu Belgów, Wielkim Księciu Luksemburga, NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Od 1998 Senior Associate Member w St. Anthony’s College w Oksfordzie.
Barbara Kulesza
studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
Paweł Kuligowski
autor książek „Humanistyka jako hermeneutyka” i „Epaenus sive Aenigma”. Interesuje się spodnimi warstwami tego, co w akademickiej przestrzeni akceptowalne: literami, drobiazgami, milczeniem, mówieniem rzeczy lepszych od milczenia, granicami refleksyjności, gromadzeniem nazw, nieobecnością argumentów, „zadaniami zadanymi przez umarłych” etc.
Jan Kurowicki
jest filozofem, eseistą i poetą. Wydał ponad trzydzieści książek z filozofii kultury i literatury, estetyki i teoriipoznania. Ostatnie to: „Pochwała dystansu” (2000), „Odkrywanie codzienności” (2004), „Dlaczego ozdoba zdobi” (2006) oraz tomiki poetyckie „Zepsuta bajka” (2007) i „W poranku słonecznej rosy” (2009). Pracuje na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i jest kierownikiem Katedry Nauk Społecznych.

Arkadiusz Lewicki
dr hab., absolwent wrocławskiej polonistyki, filmoznawca, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym (2007), Od House’a do Shreka (2011), Seks i Dziesiąta Muza (2011); teoretyk dzieła filmowego zainteresowany m.in. sposobami jego funkcjonowania w kulturze współczesnej, oprócz tego niestrudzony badacz kultury popularnej i masowej.
Dominik Lewiński
adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: socjologię wiedzy, systemy komunikacji, corporate identity, brand identity. Autor książki „Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku”. Radykalny konstruktywista.
Dorota Majka-Rostek

adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książek: Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich (2002) i Związki homoseksualne. Studium socjologiczne (2008).

Piotr Makowski
studiował filozofię i filologię klasyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje nad doktoratem z zakresu współczesnego naturalizmu w metaetyce. Jego zainteresowania koncentrują się wokół naturalizmu, transcendentalizmu, teorii racjonalności, filozofii analitycznej, metaetyki i filozofii starożytnej (Arystoteles, stoicy). Publikuje artykuły m. in. w: „Hegel Jahrbuch”, „Etyka, Diametros”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”. Zajmuje się również tłumaczeniami literatury metaetycznej z jęz. angielskiego. Członek The Society of Promotion of Hellenic Studies oraz The Classical Association.
Karol Maliszewski
krytyk literacki, poeta i prozaik. Absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Laureat nagród im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej(1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999). W 2007 r. nominowany do nagrody literackiej Nike za tom szkiców krytycznych „Rozproszone głosy”. Ostatnie szkice krytyczne: „Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska” (2010), „Po debiucie. Dziennik krytyka” (2008), „Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi” (2006), „Rozproszone głosy. Notatki krytyka” (2005), „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach” (2001), „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy” (1999). Stale współpracuje z kilkoma pismami literackimi, takimi jak „Odra”, „Studio”, „Opcje”, „Topos”, „Twórczość”, „Fraza”, „Wersja”, „Akant”, „Red”.
Mirosław Matyja
politolog i ekonomista, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Studia Europejskie na Uniwersyteciew Bazylei, doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-SpołecznymUniwersytetu we Freiburgu (Szwajcaria). Pracował m.in. jako asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie w MinisterstwieUbezpieczeń Prywatnych, w Ministerstwie Rolnictwa i w Federalnym Archiwum Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie. Obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Berneńskiego. Publikował m.in. w „Kulturze Paryskiej”, „Studiach Politycznych”, „Przeglądzie Stosunków Międzynarodowych”, „Sprawach Międzynarodowych”, „Przekroju”, „Osteuropa”, „Berliner Osteuropa Info”, „Europäische Zeitung”, „Österreichische Osthefte” oraz w internetowym portalu Arabia.pl. Od dwudziestu lat mieszka w Szwajcarii. Z zamiłowania alpinista i himalaista.
Waldemar Mazur
student Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielbiciel prozy J.R.R Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego i Umberto Eco, pisze o literaturze w portalu g-punkt.pl.
Joanna Morawiecka
absolwentka etnologii, doktorantka w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obserwatorka świata filmowego i realnego.

Jędrzej Morawiecki
adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, socjolog i literaturoznawca, dziennikarz, współzałożyciel grupy „Dziennikarze Wędrowni”; publikował reportaże w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, magazynie tygodniowym „Gazety Wyborczej” oraz „National Geographic”. Przez siedem lat był reporterem Agencji REUTERS. Współpracował również z I i III programem Polskiego Radia, Radiem Zet oraz Polską Sekcją Radia BBC. M.in. autor książek: „Głubinka. Reportaże z Polski” (2011), „Krasnojarsk zero” (2012 – współautor: B. Jastrzębski), „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie” (2010), „Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji” (2010).
Zdzisław Najder
działacz społeczny, naukowiec, pisarz, sławny conradysta (autor biografii Conrada: Joseph Conrad: A chronicle, prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego). W latach 1957-81 członek zespołu redakcyjnego „Twórczości”. Studiował historię literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a w późniejszym czasie w Oksfordzie, gdzie zdobył tytuł doktora literatury polskiej i filozofii. Na przełomie 1975/76 założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wykładowca literatury polskiej i angielskiej oraz filozofii na uniwersytetach Kalifornia, Columbia, Nothern Illinois, Stanford i Yale. W latach 1980-90 doradca NSZZ Solidarność. W okresie 1982-87 dyrektor sekcji polskiej RWE. Za rzekome szpiegostwo skazany zaocznie na karę śmierci przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W latach 1990-91 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1991-93 przewodniczący Klubu Atlantyckiego. W 1992 r. szef doradców premiera Jana Olszewskiego. Od 1997 r. profesor w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1997-98 wykładał w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie i był dyrektorem Instytutu Josepha Conrada-Korzeniowskiego.
Paweł Nowaczek
od 8 lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną i życiem codziennym żołnierzy w epoce napoleońskiej. Przez ten czas był członkiem kilku grup rekonstrukcji historycznej: zarówno w Polsce, jak i w Anglii oraz w Niemczech. Aktualnie członek międzynarodowej grupy rekonstrukcji historycznej 22e demi-brigade d’infanterie de ligne oraz Kompanii Woltyżerów. Na co dzień student dziennikarstwa oraz pirotechnik specjalizujący się w pirotechnice widowiskowej oraz projektowaniu widowisk z użyciem materiałów wybuchowych.
Krzysztof Obremski
ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam doktorat (1988) i habilitacja (1996), profesura (2006). Pracownik Instytutu Literatury Polskiej UMK (Zakład Literatury Staropolskiej), w latach 1996-2006 kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia. Główne kierunki zainteresowań: nurt religijny literatury staropolskiej, teoria i praktyka retoryczna (szczególnie: panegiryk), socrealistyczna hagiografia. Ostatnio wydał książkę pt. Jakub Kazimierz Rubinkowski. Dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza (2008).
Jerzy Olek
artysta i teoretyk sztuki; animator ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej oraz fotografii elementarnej. Pomysłodawca i kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą. Twórca galerii Foto-Medium-Art (1977), obecnie działającej w Krakowie. Członek zespołów redakcyjnych „Fotografii”, „European Photography”, „Projektu”, „Art Life”, „Arteonu” i „Artluku”. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jarosław Petrowicz
ukończył polonistykę i logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz informatykę na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Recenzje, eseje i szkice literackie publikował w „Nowych Książkach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Pograniczach”, „Roczniku Wieluńskim”, „Siódmej Prowincji”, „Twórczości”. Należy do Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszka w Wieluniu.
Piotr Podomarof
dr, absolwent kierunków: stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, obu na Uniwersytecie Wrocławskim, zainteresowania badawcze: nowe media, media elektroniczne, kreowanie i przemiany marki (rebranding).
Wojciech Stanek
ukończył studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasjonat kina, szczególnie zainteresowany nowatorskimi sposobami audiowizualnego wyrażania emocji w filmie. Wielbiciel twórczości Larsa von Triera i Przemysława Wojcieszka.

Izabela Surynt
germanistka, prof. zwyczajny, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się m.in. studiami postkolonialnymi, stereotypami, mitami i symboliką kolektywną, polską i niemiecką pamięcią zbiorową. Autorka monografii: Erzählte Weiblichkeit bei Marie von Ebner-Eschenbach ( 1998), Das „ferne”, „unheimliche” Land. Gustav Freytags Polen (2004), Postęp, kultura i kolonializm. Polska a niemiecki projekt europejskiego Wschodu w dyskursach publicznych XIX wieku (2006), Przemoc-pamięć-tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku. Światy ze słów Helgi M. Novak (2010)
Beata Szady
absolwentka studiów magisterskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się reportażem, językiem hiszpańskim, sportem; z powołania i zawodu dziennikarka.
Katarzyna Szal
doktorantka na Uniwersytecie w Tampere (Department of Literature and Arts). Specjalizuje się w tematyce polsko-fińskiej recepcji literackiej. Jest polonistką, fennistką i tłumaczką.
Łukasz Śmigiel
filolog, dziennikarz radiowy i prasowy. Autor opowiadań (zbiory „Demony”, „Mordercy”) i powieści (cykl „Decathexis”, „Cmentarzysko”) łączących ze sobą konwencje grozy, kryminału i thrillera. Redaktor naczelny czasopisma „Lśnienie”, poświęconego kulturze grozy. Publikował dotąd między innymi w „Nowej Fantastyce”, „Przekroju?, „Tyglu Kultury”, „Alfred Hitchcock poleca”. W wolnych chwilach produkuje słuchowiska radiowe, które emitowały między innymi Radio Wrocław, Radio Copernicus i Radio Kolor. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Beata Świerczewska
ukończyła filologię polską o specjalizacji dziennikarskiej i nauczycielskiej, Translatorskie Studia Podyplomowe oraz filologię angielską. Obecnie pracuje jako lektor języka angielskiego oraz języka polskiego dla cudzoziemców na Politechnice Opolskiej. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Flâneur w sieci. Nowe Media w służbie idei flânerie jako ponadczasowej koncepcji na życie”.
Konrad Tatarowski
dr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Brał udział w strajkach studenckich i manifestacjach w 1968roku. W latach 1976 i 1977 prowadził punkt konsultacyjny dla wyrzuconych z pracy. Od 1976 kolportował prasę i literaturę niezależną, następnie współpracował z KSS KOR. Współzałożyciel NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Łódzkim. Współpracował z dwutygodnikiem „Poglądy”, powstałym w 1981 r. w łódzkim regionie NSZZ Solidarność. Internowany od 13 grudnia 1981 r. do 16 października 1982 r., od 1983 r. na emigracji w USA i w Niemczech. W latach 1984-94 pracował w Radiu Wolna Europa. Od 1985 roku publikował w prasie podziemnej: w „Kursie”, „Wezwaniu”, „Kulturze Niezależnej” (wiersze), „Obecności”. W drugim obiegu ukazywały się przedruki jego tekstów z prasy emigracyjnej. Współpracował m.in. z „Nowym Dziennikiem” (Nowy Jork), „Poglądem” i „Przekazami” (Berlin Zachodni), „Kulturą”, „Kontaktem” i „Zeszytami Literackimi” (Paryż), „Exodusem” (Monachium); przedruki jego audycji z RWE ukazywały się w „Orle Białym”. Autor książek:  ”Światło w ciemności” (Nowa, 1992), „Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa” (Universitas, 2005) i ostatnio „Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010). Od 1994 roku pracuje na Uniwersytecie Łódzkim.
Magdalena Tyrka
studentka dziennikarstwa (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr), specjalność PR, interesuje się filmem i literaturą fantastyczną.
Michał Wolski
studiował politologię i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pracuje również nad doktoratem z zakresu badań struktur wyobrażeniowych i ich zastosowania w refleksji teoretycznoliterackiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury współczesnej, krytykę fantazmatyczną, tematologię i imaginologię, hermeneutykę oraz refleksję nad kulturą popularną. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu typografii, edytorstwa i marketingu wydawniczego.

Andrzej Zawada
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, eseista, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście książek, m.in.: Wszystko pokruszone (1985), Jarosław Iwaszkiewicz (1994), Dwudziestolecie literackie (1995), Bresław (1996), Miłosz (1996), Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Dolny Śląsk. Ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009), Oset, pokrzywa. Szkice o literaturze (2011).