porno porno porno izle sex izle

od redakcji

„Znaczenia” (ISSN 1899-9670) powstają na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, w ośrodku będącym miejscem spotykania się wielu nauk i dyscyplin humanistycznych. Dlatego do elementarnych założeń redakcji należy nadanie mu charakteru pisma otwartego, gotowego prezentować prawie każdą refleksję mieszczącą się w szerokich ramach humanistyki. Mamy nadzieję, że już pierwszy numer „Znaczeń” wydany jesienią 2008 roku sprostał tym założeniom. Na jego łamach wypowiedzieli się socjologowie, literaturoznawcy, filozofowie i kulturoznawcy, a także dziennikarze i literaci. Szerokie spektrum problemów podjętych w naszym czasopiśmie, rozciągające się od przewodniego „zaufania”, przez hiobowo-koheletowe rozważania o „utopii mądrości”, po „kilka uwag na temat pornografii”, dowodzi, że patronat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest dla pisma inspiracją, nie wędzidłem. Mogą się Państwo o tym przekonać, sięgając po udostępnione na naszej stronie internetowej artykuły.

Każdemu z numerów przypisujemy istotny, zatem nigdy błahy czy efemeryczny, temat przewodni. W inauguracyjnym numerze „Znaczeń” za ów temat posłużyło nam pojęcie zaufania. Nasi redaktorzy rozmawiali o zaufaniu z wybitnym socjologiem, prof. Piotrem Sztompką, czego efektem jest obszerny wywiad, udostępniony na niniejszej stronie www. Zaufanie okazało się zresztą pojęciem kluczowym nie tylko dla socjologa, ale również dla literaturoznawcy, badacza kultury żydowskiej, antropologa i filmoznawcy. Ich ciekawe refleksje niewątpliwie wzbogaciły pierwszy zeszyt „Znaczeń”.

W drugim numerze, obszerniejszym, poszerzonym o dział aktualności i recenzji, za temat przewodni obraliśmy pojęcie „odwagi”. Nasi autorzy spróbowali przedstawić kilka jej współczesnych konkretyzacji. Profesor Tadeusz Bartoś, teolog i filozof, znany dominikanin, który zdecydował się na porzucenie wcześniej wybranej drogi, opowiedział nam o obiektywnych, wynikających z instytucjonalnych aspektów polskiego katolicyzmu przesłankach swojej decyzji, godnej podziwu i głębokiej refleksji. Dorota Majka-Rostek pisze o obserwowanych współcześnie mechanizmach coming outu jako o znamiennej demonstracji odwagi osobistej. Arkadiusz Lewicki analizuje socjobiologiczne uwarunkowania stereotypu odwagi przypisywanego tradycyjnie społecznej roli mężczyzny. W drugim zeszycie nie brakuje i innych interesujących szkiców o współczesnym dziennikarstwie, literaturze i kinie.

Tematem przewodnim trzeciego numeru uczyniliśmy pojęcie „rozproszenia”. Zawiera ono w sobie to wszystko, co kryje się pod takimi mianami jak „kryzys”, „przewartościowanie” czy „dekompozycja”. O takich sprawach ciągle warto przecież rozmyślać i pisać. Powodów ku temu nie brakuje – paradygmaty nie przestają ulegać erozji, etosy wietrzeją, poważne instytucje chwieją się w posadach. Spróbowaliśmy zebrać w niniejszym zeszycie artykuły, zarówno naukowe, jak i publicystyczne, w których zaprezentowano nowe przykłady dekompozycji w sferze aksjologii, przeżycia religijnego, a także ekonomii i organizacji życia społecznego.

Z rozmowy z profesorem Włodzimierzem Pawluczukiem dowiadujemy się m.in., co może wynikać z kryzysu zinstytucjonalizowanego życia Kościoła i jego doktryny, a także w jakim kierunku „dryfuje”obecnie cywilizacja Zachodu. O „silnej deinstytucjonalizacji” i większym, niż mogłoby się zdawać, znaczeniu ruchów kontrkulturowych dyskutujemy z naszym kolejny rozmówcą – profesorem Tadeuszem Palecznym. Natomiast esej Bartosza Jastrzębskiego, balansujący na pograniczu filozofii i historii kultury, dotyczy miłości. Mówi o różnych, często sprzecznych ze sobą, sposobach jej pojmowania i przeżywania.

Numer trzeci naszego periodyku przyniósł kilka istotnych zmian. „Znaczeniom” przybyło nie tylko arkuszy, ale przede wszystkim interesujących artykułów, które reprezentują mało w Polsce znane dyscypliny, takie jak neurofenomenologia czy psychologia kwantowa.

O zawartości „Znaczeń” można oczywiście pisać obszerniej. Tu przypominamy jedynie o zawartości numerów archiwalnych. Warto jednak wspomnieć, że w kolejnych latach udało nam się opublikować jeszcze kilkanaście zeszytów: w czwartym zajęliśmy się problemem iluzji, w piątym niemodną dziś kategorią wstydu, w szóstym postanowiliśmy na nowo zinterpretować kategorię sąsiedztwa, w siódmym – przyjrzeć się różnym aspektom wiary. W zeszycie ósmym pisaliśmy o zdradzie, bo wydała się nam, jak onegdaj Dantemu, zjawiskiem szczególnie wartym krytyki. W dziewiątym numerze zajęliśmy się niemodnym dziś pojęciem kary, naświetlając tę kategorię z różnych perspektyw: filozoficznej, prawnej i in. O kolejnych zeszytach i ich tematach przewodnich dowiedzą się Państwo, sięgając do naszej Czytelni.

W roku 2017 przekształciliśmy nasz półrocznik w rocznik, zrezygnowaliśmy również z działu „temat przewodni”, zachowując inne stałe rubryki czasopisma. Większe zmiany układu zawartości przyjdą wraz z rokiem 2018, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

————————–

Procedury recenzowania tekstów – warunki przyjęcia do druku

Artykuły naukowe poddajemy ocenie dwóch recenzentów naukowych zewnętrznych: z różnych ośrodków naukowych innych niż Uniwersytet Wrocławski, gdzie powstaje pismo, nieznających swoich tożsamości. Ich tożsamości w czasie procedury recenzyjnej nie znają również autorzy artykułów. Od roku 2013 recenzenci nie znają również tożsamości autorów ocenianych artykułów. Każdy artykuł naukowy oceniany jest kryterialnie na specjalnym formularzu. To recenzenci decydują ostatecznie o przyjęciu artykułu do druku (w przypadku odmiennych werdyktów recenzentów – decyzję o przyjęciu do druku podejmuje kolegium redaktorów w drodze głosowania).

Artykuły naukowe opatrujemy w wersji drukowanej streszczeniem w języku angielskim.

————————–

Uwaga! 

Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji w „Znaczeniach” nie mogą posiadać znamion „ghostwritingu” i „guest authorship”. Powierzenie redakcji artykułu z zamiarem opublikowania równoznaczne jest z zaakceptowaniem tej zasady.

Ghostwriting  - mamy z nim do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Guest authorship („honorary authorship”) – mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Afiliacje naszych autorów widnieją w Notkach (w wersji drukowanej, w każdym z numerów), w których przybliżamy sylwetki goszczących na naszych łamach.

————————–

Czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, 2013 , 2014, 2015 i 2016.

Uzyskany w 2016 r. wskaźnik ICV (Index Copernicus Value): 43,2 pkt.

Zgodnie z komunikatami MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. i 9 grudnia 2016 r. czasopismo „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” znalazło się na ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (część B), uzyskując 4 pkt.

————————-

Rada Naukowa (powołana w 2013 r.):

prof. dr hab. Michał Błażejewski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Paweł Zajas, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

гл. науч. сотр. Харитонова Валентина Ивановна, Российская академия наук (РАН), Москва

dr Hans-Christian Trepte, Universität Leipzig

————————-

Lista recenzentów w roku 2012:

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)

dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Lista recenzentów w roku 2013:

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński)

dr Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lista recenzentów w roku 2014:

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Igor Piotrowski (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)

dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

dr Małgorzata Kolankowska (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)

Lista recenzentów w roku 2015:

dr hab. Marta Wójcicka (UMCS w Lublinie)

dr Paweł Marcinkiewicz (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie)

Lista recenzentów w roku 2016:

dr Marcin Adamczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

dr hab. Daria Mazur (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr Anna Wróblewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Lista recenzentów w roku 2017:
dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

————————–

Informacja dla autorów

Na koniec chcielibyśmy zwrócić się z ofertą współpracy do wszystkich osób znających – czy to naukowy, czy to publicystyczny – warsztat pisarski. Z radością wydrukujemy każdy artykuł naukowy, tym chętniej, gdy wyjdzie on poza „hermetyczny” żargon konkretnej dyscypliny, gdy naznaczony zostanie choćby drobnym piętnem subiektywizmu, stylem i osobowością jego autora. Niech cechy te wyrażają się w sprawdzonym już gatunku naukowego i popularnonaukowego eseju, interpretacyjnej etiudy, w polemice, sporze, w licznych kontrowersjach i transgresjach. Liczymy również na artykuły publicystyczne pisane bez wędzidła przypisów. Nie pogardzimy wywiadem, recenzją, reportażem, obszerną relacją, które w naszym rozumieniu mogą stanowić świetny i inspirujący dodatek do naukowych esejów.

W artykułach prosimy stosować przypisy w standardzie oksfordzkim (pod tekstem), z łacińską nomenklaturą („ibidem”, „eadem”, „idem”, „op. cit.”), z przecinkiem jako separatorem danych. Do tekstów prosimy nie załączać bibliografii. Liczymy natomiast na przesłanie wraz z proponowanymi artykułami kilkuzdaniowej notki o autorze i abstraktu w języku angielskim lub polskim (bez tych danych artykuł nie może zostać przyjęty do rozpatrzenia i druku).

———————–

The Journal „Znaczenia” (“Meanings”) was established at the University of Wroclaw in the Institute of Journalism and Social Communication, at the center focusing on the research and teaching in frames of humanities and social sciences. Therefore, the basic goals of editors are to create an interdisciplinary journal open, eager to present relevant reflections dealing with dimensions mentioned above.

One should notice, the main topic is assigned to each of the numbers. The first chapter of each number is linked to the profiled theme (as: confidence, courage, diffusion, shame, neighborhood, faith, betrayal, punishment, objection, conversation, items…). In addition, editorial staff present regular columns, under the responsibility of the designated editors (Journalism, Literature, Culture-Philosophy-Society, News-Reviews-Notes).

The Journal “Znaczenia” (“Meanings”) was created as a series of publications in 2008. Then, the journal was transformed into a semi-annual in 2009 (in 2017 into a annual).